top of page

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของการบันทึกภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

บริษัท โอมนิ คอสมิค จำกัด (สำนักงานใหญ่) (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าของสถานที่ ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ทราบว่า บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ไว้ภายในบริเวณสถานที่นี้ ทั้งนี้ ด้วยระบบการทำงานของกล้อง CCTV กล้องอาจจับภาพใบหน้าและอาจรวมถึงเสียงของท่านได้ไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ และภาพถ่ายใบหน้าและเสียงของท่านดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดในการเก็บและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านกล้อง CCTV

ทางบริษัทจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากระบบกล้อง CCTV เป็นระยะเวลา 90 วัน  และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และผู้เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเรื่องจำเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของคุณ

  • เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ รวมถึงทรัพย์สินของของคุณ อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ

  • เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

  • เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี

  • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ เป็น กรณี (ก) จำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องจากการกระทบสิทธิของบุคคลอื่นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) จำเป็นเพื่อการใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องหรือการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในบริเวณสถานที่ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ในสถานที่และทรัพย์สินของบริษัทหรือ (ค) เป็นกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือการกระทำอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

บริษัทเคารพสิทธิที่ท่านอาจมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ก) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (ข) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ง) สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม (จ) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น และ (ฉ) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

ซึ่งหากเป็นกรณีที่ท่านใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ท่านทราบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยท่านสามารถติดต่อมาที่: 020902389 หรือ อีเมล: info@omnicosmic.net

บริษัทอาจมีการทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม

bottom of page